ตัวแทนจำหน่าย ผลิตภัณฑ์

บริษัท เคมิคอล พานาเซีย จำกัด ได้รับแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ "Expedeon" ประเทศสหราชอาณาจักร (UK) สำหรับงานเตรียมตัวอย่าง การแยก และการวิเคราะห์ปริมาณสารกลุ่ม Biomolecule คือ โปรตีน (Protein), DNA, RNA ประกอบด้วย:-
 
1) Protein electrophoresis
    - Precast gel electrophoresis
    - Premixed buffers and solutions
    - Protein marker
    - Gel tank system
    - Blot membrane

    - Protein staining
 
2) Protein Fractionation system model Gelfree 8100 เครื่องแยก Fraction โปรตีน ได้พร้อมกัน 8 ตัวอย่าง แยกอิสระต่อกัน
 
3) Protein Quantitation
   - Proteoquant Proteome Qantitation Assay
   - Bradford Assay
   - Bradford Mx
   - Bradford Red
   
4) Protein Purification
5) Protein sample preparation
6) VersaWave Spectrophotometer เครื่องมือวิเคราะห์ปริมาณโปรตีน, DNA, RNA ใช้ตัวอย่างต่ำสุดถึง 0.6 uL
 
สามารถขอ Product Guide Cataloque ได้ที่
 
บริษัท เคมิคอล พานาเซีย จำกัด
เลขที่ 37/1692 หมู่ 4 ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทร 0-2834-1113 | มือถือ 08-6792-4484 | Fax 0-2834-1684
E-mail :
anurat@chemicalpanacea.com | Web site : www.chemicalpanacea.com
Facebook : www.facebook.com/ChemicalPanaceaCompany